Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 00:14

Μνημόνιο συνεργασίας ΟΛΠ - Cosco

anomeritis_cosco
Ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Προέδρου της Cosco captain Wei Jiafou, υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτη και του Δ/ντος Συμβούλου της ΣΕΠ Α.Ε. captain Fu Cheng Qiu, Μνημόνιο Συνεργασίας για την υπογραφή εντός μηνός φιλικού διακανονισμού στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/09) για την κατασκευή και διαχείριση του Δυτικού Τμήματος του  Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ.
Ο τελικός διακανονισμός τελεί υπό την αίρεση των συλλογικών οργάνων των δύο εταιριών (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση), της έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Ευρωπαϊκών Οργάνων και της Βουλής των Ελλήνων.
Το έργο αφορά:
(α) την κατασκευή του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, αφού στο χώρο αυτό υπάρχει θάλασσα
(β) τον προβλήτα πετρελαιοειδών, που θα κατασκευασθεί για λογαριασμό του ΟΛΠ, ο οποίος θα έχει και τη διαχείριση του και
(γ) λιμένες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για λογαριασμό του Δήμου Περάματος (Αρμός και Μαρίνα «Ε»).
Το συνολικό οικονομικό πακέτο για το έργο αυτό θα συνεξετασθεί από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και τους εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών.
Ο ΟΛΠ Α.Ε εκτιμά ότι θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη για τον Οργανισμό, ενώ οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν τις απόψεις του για ιδιωτικοποίηση μέσω παραχωρήσεων.
Μνημόνιο Συνεργασίας
Τα μέρη, αφενός ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και αφετέρου ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς ΑΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αφού έλαβαν υπόψη:
• Την αναγκαιότητα στρατηγικής αναβάθμισης του Λιμένα Πειραιώς στο διεθνή και ιδίως στο μεσογειακό χώρο.
• Τον αναπτυξιακό εκσυγχρονισμό με τη χρήση εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και καινοτομίας.
• Τους όρους της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, όπως κυρώθηκε και ισχύει.
• Την πρόβλεψη για περαιτέρω αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων για επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
• Τη σπουδαιότητα και συμβολή της λιμενικής βιομηχανίας στην εθνική και τοπική οικονομία,
επιβεβαιώνουν τη θετική πρόθεσή τους για επίτευξη των ακόλουθων:
1. Κοινός στόχος, προοπτική και αντικείμενο του παρόντος είναι η αύξηση της δυναμικότητας των φορτοεκφορτωτικών εργασιών στον Πειραιά με την εξασφάλιση μακροχρόνιας και αξιόπιστης στρατηγικής περαιτέρω ανάδειξης του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο. Διατηρώντας την επιχειρηματική αυτοτέλεια κάθε μέρος και  εντός του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου ανταγωνισμού, τα μέρη θεωρούν αναγκαία την πραγματοποίηση πρόσθετων αναπτυξιακών δράσεων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμπεριλαμβανομένης.
2. Η κατασκευή του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ κατ΄ επέκταση του εκτελούμενου έργου της κατασκευής της ανατολικής πλευράς της ίδιας Προβλήτας, αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας στην ανωτέρω στρατηγική, η δε αναζήτηση και εξεύρεση της βέλτιστης αξιοποίησης του συνιστά δέσμευση των μερών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται  και η οριστική επίλυση της κατασκευής του Προβλήτα Πετρελαιοειδών με εξασφάλιση  αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας αυτής.
Ειδικότερα:
1. Ο ΟΛΠ Α.Ε. και η ΣΕΠ Α.Ε. συμφωνούν να υπογράψουν εντός μηνός ένα νέο φιλικό διακανονισμό στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3755/2009) βάσει του οποίου:
α.: Η ΣΕΠ Α.Ε. θα αναλάβει να κατασκευάσει το δυτικό μέρος του Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, επενδύοντας ένα ποσό το οποίο εκτιμάται σε 224 εκ. ευρώ.
β.: Η ΣΕΠ Α.Ε. στον ίδιο χώρο θα κατασκευάσει το νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε., έργο το οποίο θα εξοφλήσει ο ΟΛΠ Α.Ε. σε 15 χρόνια.
γ.: Η ΣΕΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος θα κατασκευάσει τον τουριστικό / αλιευτικό λιμένα του Αρμού και συμπληρωματικά έργα στον λιμένα “Ε”.
δ.: Το συνολικό οικονομικό πακέτο των ανωτέρω, εκτιμωμένων και των άρθρων για τα οικονομικά ανταλλάγματα της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης (μεταβλητό και εγγυημένο) θα συνεξετασθούν από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και τους εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην χώρα και της μείωσης του ΑΕΠ από το 2009 έως σήμερα.
Εξάλλου, είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω α΄ έως δ΄ αποτελούν συνολική λύση για την τροποποίηση, με φιλικό διακανονισμό, της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης.
Συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών ότι για οποιοδήποτε ζήτημα από αυτά που θα συζητηθούν, τα συμπεράσματα που θα παραχθούν από τη συζήτηση και οι προκρινόμενες αμοιβαίως αποδεκτές  λύσεις, οι οποίες θα παρατίθενται στο Τελικό Πρακτικό, τελούν υπό την αίρεση της προηγουμένης έγκρισής τους, τόσο από τα συλλογικά όργανα των δύο εταιριών (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση), αλλά και τελικώς από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Βουλής των Ελλήνων, η οποία θα πρέπει να επικυρώσει την τροποποίηση της Σύμβασης, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο (Ν.3755/30.03.2009 – ΦΕΚ 52/Α/2009). Το παρόν έχει σκοπό να καταγράψει τις εκτιμήσεις των μερών χωρίς να δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις σε κανένα από τα δύο μέρη.
Πειραιάς, 27.06.2013
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΟΛΠ Α.Ε.                                          Για την ΣΕΠ Α.Ε.
Ανωμερίτης Γιώργος                                     Captain Fu Cheng Qiu
Ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου  Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Προέδρου της Cosco captain Wei Jiafou, υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε.  Γ. Ανωμερίτη και του Δ/ντος Συμβούλου της ΣΕΠ Α.Ε. captain Fu Cheng Qiu, Μνημόνιο Συνεργασίας για την υπογραφή εντός μηνός φιλικού διακανονισμού στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/09) για την κατασκευή και διαχείριση του Δυτικού Τμήματος του  Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ.       

Ο τελικός διακανονισμός τελεί υπό την αίρεση των συλλογικών οργάνων των δύο εταιριών (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση), της έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Ευρωπαϊκών Οργάνων και της Βουλής των Ελλήνων.

Το έργο αφορά:

α) την κατασκευή του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, αφού στο χώρο αυτό υπάρχει θάλασσα

β) τον προβλήτα πετρελαιοειδών, που θα κατασκευασθεί για λογαριασμό του ΟΛΠ, ο οποίος θα έχει και τη διαχείριση του και

γ) λιμένες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για λογαριασμό του Δήμου Περάματος (Αρμός και Μαρίνα «Ε»).       

Το συνολικό οικονομικό πακέτο για το έργο αυτό θα συνεξετασθεί από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και τους εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών.       

Ο ΟΛΠ Α.Ε εκτιμά ότι θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη για τον Οργανισμό, ενώ οι αποφάσεις αυτές ενισχύουν τις απόψεις του για ιδιωτικοποίηση μέσω παραχωρήσεων. 

Μνημόνιο Συνεργασίας

Τα μέρη, αφενός ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και αφετέρου ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς ΑΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αφού έλαβαν υπόψη: 

• Την αναγκαιότητα στρατηγικής αναβάθμισης του Λιμένα Πειραιώς στο διεθνή και ιδίως στο μεσογειακό χώρο. 

• Τον αναπτυξιακό εκσυγχρονισμό με τη χρήση εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και καινοτομίας. 

• Τους όρους της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, όπως κυρώθηκε και ισχύει.

• Την πρόβλεψη για περαιτέρω αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων για επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

• Τη σπουδαιότητα και συμβολή της λιμενικής βιομηχανίας στην εθνική και τοπική οικονομία, 
επιβεβαιώνουν τη θετική πρόθεσή τους για επίτευξη των ακόλουθων:  

1. Κοινός στόχος, προοπτική και αντικείμενο του παρόντος είναι η αύξηση της δυναμικότητας των φορτοεκφορτωτικών εργασιών στον Πειραιά με την εξασφάλιση μακροχρόνιας και αξιόπιστης στρατηγικής περαιτέρω ανάδειξης του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο. Διατηρώντας την επιχειρηματική αυτοτέλεια κάθε μέρος και  εντός του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου ανταγωνισμού, τα μέρη θεωρούν αναγκαία την πραγματοποίηση πρόσθετων αναπτυξιακών δράσεων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμπεριλαμβανομένης.

2. Η κατασκευή του δυτικού τμήματος του Προβλήτα ΙΙΙ κατ΄ επέκταση του εκτελούμενου έργου της κατασκευής της ανατολικής πλευράς της ίδιας Προβλήτας, αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας στην ανωτέρω στρατηγική, η δε αναζήτηση και εξεύρεση της βέλτιστης αξιοποίησης του συνιστά δέσμευση των μερών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται  και η οριστική επίλυση της κατασκευής του Προβλήτα Πετρελαιοειδών με εξασφάλιση  αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας αυτής.
Ειδικότερα:

1. Ο ΟΛΠ Α.Ε. και η ΣΕΠ Α.Ε. συμφωνούν να υπογράψουν εντός μηνός ένα νέο φιλικό διακανονισμό στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3755/2009) βάσει του οποίου:

α.: Η ΣΕΠ Α.Ε. θα αναλάβει να κατασκευάσει το δυτικό μέρος του Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ, επενδύοντας ένα ποσό το οποίο εκτιμάται σε 224 εκ. ευρώ.

β.: Η ΣΕΠ Α.Ε. στον ίδιο χώρο θα κατασκευάσει το νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε., έργο το οποίο θα εξοφλήσει ο ΟΛΠ Α.Ε. σε 15 χρόνια.

γ.: Η ΣΕΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος θα κατασκευάσει τον τουριστικό / αλιευτικό λιμένα του Αρμού και συμπληρωματικά έργα στον λιμένα “Ε”.

δ.: Το συνολικό οικονομικό πακέτο των ανωτέρω, εκτιμωμένων και των άρθρων για τα οικονομικά ανταλλάγματα της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης (μεταβλητό και εγγυημένο) θα συνεξετασθούν από την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού και τους εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην χώρα και της μείωσης του ΑΕΠ από το 2009 έως σήμερα. Εξάλλου, είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω α΄ έως δ΄ αποτελούν συνολική λύση για την τροποποίηση, με φιλικό διακανονισμό, της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης.

Συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών ότι για οποιοδήποτε ζήτημα από αυτά που θα συζητηθούν, τα συμπεράσματα που θα παραχθούν από τη συζήτηση και οι προκρινόμενες αμοιβαίως αποδεκτές  λύσεις, οι οποίες θα παρατίθενται στο Τελικό Πρακτικό, τελούν υπό την αίρεση της προηγουμένης έγκρισής τους, τόσο από τα συλλογικά όργανα των δύο εταιριών (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση), αλλά και τελικώς από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Βουλής των Ελλήνων, η οποία θα πρέπει να επικυρώσει την τροποποίηση της Σύμβασης, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο (Ν.3755/30.03.2009 – ΦΕΚ 52/Α/2009). Το παρόν έχει σκοπό να καταγράψει τις εκτιμήσεις των μερών χωρίς να δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις σε κανένα από τα δύο μέρη.

Πειραιάς, 27.06.2013

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΟΛΠ Α.Ε.                                          Για την ΣΕΠ Α.Ε.
Ανωμερίτης Γιώργος                                     Captain Fu Cheng Qiu

 Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

ΚΚΕ: Ο Μπογδάνος εξελίσσεται
σε κατ’ επάγγελμα και κατά
συρροή χαφιέ
 
Το «σίριαλ» του Δικαστικού
Μεγάρου στον Πειραιά
συνεχίζεται 
 
«Πολιτικό έγκλημα και
όχι φυσικό φαινόμενο η
κλιματική αλλαγή»

Οι τρείς ζωές του Νίκου Τσίτσα 
 
 

Γεγονότα

“Λάσκεια 2021” από τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας 

Europe Direct Piraeus

"Μαθαίνοντας να πετάω"

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

«Ανάπτυξη: Νερό - ενέργεια και
ψηφιακός μετασχηματισμός»

Πρωτοσέλιδα

Ναυτιλία

15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.11
“Λάσκεια 2021” από τον  Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας
Με κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα...
15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.05
«Απειλές απόλυσης σε ανεμβολίαστους Ναυτεργάτες!!!»
Ανακοινωση-Καταγγελία της...
14 Σεπτεμβρίου 2021, 19.33
Δύο ακόμα κρουαζιερόπλοια της «NorwegianCruiseLine» στη Μεσόγειο
NorwegianCruiseLine (NCL), πρωτοπόρος στην παγκόσμια...

Πειραιάς

16 Σεπτεμβρίου 2021, 22.27
Europe Direct Piraeus
O Δήμος Πειραιάς, επιλέχθηκε από την...
16 Σεπτεμβρίου 2021, 18.38
 Το Σάββατο η πορεία για τον Π. Φύσσα
Ξεκίνησαν από την Δευτέρα 13/9 οι...
16 Σεπτεμβρίου 2021, 18.31
«Συμμαχία» Δήμου Πειραιά, Ε.Σ.Ε.Ε. και Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Η σύναψη τριμερούς μνημονίου...